PRÁVNÍ PROCES OSVOJENÍ

Sepsali jsme pro vás právní postup, který následuje poté, co projdete přípravami, jste schválení jako žadatelé o osvojení a jste vytipování k dítěti. Systém bohužel není jednotný, a tak to berte prosím s menší rezervou. Vypsali jsme všechny možné úkony, které můžou proces provázet. Každý soud i úřad rozhoduje dle sebe a konkrétní situace dítěte. Postup se může lišit v případě, kdy přijímáte dítě nejprve do dlouhodobé pěstounské péče či do péče třetí osoby.

ZAZVONÍ KOUZELNÝ TELEFON z krajského úřadu, který vám oznámí, že jste vytipováni pro konkrétní dítě.

NÁVŠTĚVA KRAJSKÉHO ÚŘADU A SEZNÁMENÍ SE SPISEM DÍTĚTE, předání fotek.

PRVNÍ SETKÁNÍ S DÍTĚTEM. V případě, že jde dítě z přechodné pěstounské péče, doprovodná organizace pěstouna a OSPOD dítěte nastolí plán návštěv a průběh, jakým bude dítě předáváno do péče budoucím osvojitelům. Může se jednat o časovou lhůtu 14 dní až několik měsíců, dle věku a osobní historie dítěte. V případě, že jde dítě rovnou z porodnice, chodíte jej navštěvovat do doby, než je propuštěno do vaší péče. Některé porodnice vás nechají k dítěti hospitalizovat, což je samozřejmě tak nejlepší varianta.

PŘEDBĚŽNÉ OPATŘENÍ je nařízení soudu, kterým jsou dočasně řešeny určité poměry, než je ve věci vydáno definitivní rozhodnutí. Na základě předběžného opatření smí osvojitel dítě fakticky převzít do péče. Předběžné opatření může mít rychlou variantu (soud musí rozhodnout do 48 hodin), nebo pomalou variantu (do 7 dní včetně víkendu). Návrh na soud dává OSPOD dítěte, ale v některých případech ho mohou podat i osvojitelé. Záleží na otevřenosti a tamních zvyklostech soudu. Někteří soudci Předběžné opatření podpoří, jiní ho zamítnou. Předběžné opatření soud často schvaluje v případě, že jde dítě do osvojitelské rodiny přímo z porodnice či ústavu, méně často je schvalováno v případě, že je dítě u přechodných pěstounů.

ZBAVENÍ RODIČOVSKÝCH PRÁV a práva matky, že není třeba jejího souhlasu s osvojením (pokud toto v porodnici a následně po 6 týdnech na OSPOD matka nepodepsala). Zbavení rodičovské odpovědnosti lze nejdříve ve 4,5 měsících věku dítěte. Pokud matka nedala souhlas s adopcí, hledají se varianty, jak dítě přednostně umístit do biologické rodiny. Biologická rodina má ze zákona vždy přednost. Jsou osloveni prarodiče dítěte a další příbuzní, zda nejsou ochotni převzít dítě do péče, také je sanována matka. Do okamžiku zbavení rodičovských práv se matka může kdykoliv pro dítě vrátit. I po zbavení rodičovských práv není definitivně rozhodnuto, jelikož matka může požádat soud, že chce svá rodičovská práva navrátit zpět – tato varianta je ale velmi málo častá. O dítě si v průběhu adopce mohou zažádat i ostatní příbuzní a mají přednost před osvojitelskou rodinou. Pokud osvojitelé přebírají dítě z porodnice, nebo všeobecně dítě, které není právně volné, musí s rizikem, že se matka pro dítě vrátí, počítat. Nestává se to příliš často.

URČENÍ VÝŽIVNÉHO – pokud se biologičtí rodiče dítěte nezřekli, soud stanoví výši výživného, které biologičtí rodiče hradí státu.

POPŘENÍ OTCOVSTVÍ – muž, který si myslí, že je chybně uveden jako otec, může do 6 měsíců ode dne, kdy se dozvěděl o skutečnostech zakládajících důvodnou pochybnost, že je otcem dítěte, které se narodilo jeho manželce, popřít své otcovství u soudu. Návrh na popření otcovství však může podat nejpozději do 6 let od narození dítěte.

URČENÍ PORUČNÍKA DÍTĚTE – do doby, kdy nastane finální adopce určí soud pro dítě poručníka, který má rozhodovací právo o dítěti. Velmi často se poručníkem stává OSPOD dítěte nebo Krajský úřad.

STANOVENÝ PORUČNÍK DÁVÁ SOUHLAS S ADOPCÍ – soudní jednání, při kterém je vysloven souhlas s právním úkonem adopce – od této doby běží 3 měsíční lhůta na odvolání.

SOUHLAS S PRÁVNÍM ÚKONEM – soud schválí souhlas s adopcí, který podal poručník. Poručník rozhoduje jen o běžných záležitostech dítěte. Každé jiné rozhodnutí musí být schváleno soudem.

Osvojitelé podávají na soud NÁVRH NA PÉČI PŘED OSVOJENÍM – na stránkách jakéhokoliv soudu lze stáhnout mustr na tento návrh, popř. vyhledat pomoc právního zástupce. Zpravidla to ale zvládnou osvojitelé za pomoci OSPOD dítěte nebo za pomoci doprovodné organizace pro osvojitele. Péče před osvojením by měla ze zákona trvat 6 měsíců, aby si soud mohl dostatečně ověřit, že je osvojitel schopen dítě po dobu 6 měsíců finančně zajistit, že se mezi dítětem a osvojitelem vytvořilo silné citové pouto jako mezi rodičem a dítětem. Soud si vyžádá různé dokumenty, liší se to dle kraje. Zpravidla je to výpis z rejstříku trestů, ověřené daňové přiznání, potvrzení krajského úřadu, že osvojitelé byli vytipování pro konkrétní dítě, lékařské potvrzení osvojitelů, někdy si soud vyžádá zprávu od pediatra dítěte, výpis z exekucí.

Osvojitelé podávají NÁVRH NA OSVOJENÍ DÍTĚTE – mustr lze najít na stránkách jakéhokoliv soudu. K tomuto návrhu doporučujeme přidat i osobní fotografie osvojitelů a dítěte. Dle pokynů soudu lze znovu přiložit stejné dokumenty jako v případě návrhu péče před osvojením. V okamžiku, kdy toto rozhodnutí nabyde právní moci, je proces adopce zdárně ukončen.